بازدید ریاست دانشگاه از روند پیشرفت پروژه های مرکز اورژانس اردبیل وکلینیک ویژه تخصصی کارشناسان اردبیل:

۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد : ۱۶۴۲ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۴
دکتر اخوان اکبری دربازدید ازمرکز اورژانس اردبیل گفت: مرکز اورژانس اردبیل جزو پروژه های بسیارمهم وحیاتی حوزه سلامت استان محسوب میشودودرصددهستیم امسال تکمیل وبه مرحله بهره برداری برسانیم قطعاً با راه اندازی مرکز تروما وسوختگی والحاق این مرکز با زیربنا ۲۸۰۰ مترمربع با اعتبارچهارمیلیارد وپانصد میلیون تومان مشکلات حال حاضر اورژانس مرتفع وامکان ارایه خدمات مناسبتر در پذیرش بیماران فراهم خواهدشد
بازدید ریاست دانشگاه از روند پیشرفت پروژه های مرکز اورژانس اردبیل وکلینیک ویژه تخصصی کارشناسان اردبیل:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خبرنگاروبدا:

دکتر اخوان اکبری دربازدید ازمرکز اورژانس اردبیل گفت: مرکز اورژانس اردبیل جزو پروژه های بسیارمهم وحیاتی حوزه سلامت استان محسوب میشودودرصددهستیم امسال تکمیل وبه مرحله بهره برداری برسانیم قطعاً با راه اندازی مرکز تروما وسوختگی والحاق این مرکز با زیربنا ۲۸۰۰ مترمربع با اعتبارچهارمیلیارد وپانصد میلیون تومان مشکلات حال حاضر اورژانس مرتفع وامکان ارایه خدمات مناسبتر در پذیرش بیماران فراهم خواهدشد درادامه بازدید امروز از کلینیک تخصصی کارشناسان اردبیل که جزو پروژه های قابل افتتاح سفر مقام عالی وزارت میباشدبازدیدشد. دکتراخوان اکبری افزود: کلینیک تخصصی که به نام امام علی ع مزین گردیده درمراحل اخر کاربوده وتا چندروز اینده تکمیل وپس از تجهیز دراختیارمردم شریف واقع میشود ودر برنامه کاری دانشگاه است تابا انتقال برخی متخصصین از کلینیکهای مرکز شهر بار مراجعات وازدحام موجود کاهش خواهدیافت.

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۶