نشست معاون درمان ، مدیر امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی ، مدیر نظارت و اعتباربخشی، رئیس اداره پرستاری و کارشناس برنامه ۷۲۴ دانشگاه با گروه متخصصین مغز واعصاب و سرپرست اورژانس فوریتهای پزشکی در خصوص عملکرد برنامه کد ۷۲۴ بمناسبت هفته استروک

۲۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۳ کد : ۵۱۱۳ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۴۵۴
نشست معاون درمان ، مدیر امور بیماریها ومراکز تشخیصی درمانی ، مدیر نظارت و اعتباربخشی، رئیس اداره پرستاری و کارشناس برنامه ۷۲۴ دانشگاه با گروه متخصصین مغز واعصاب و سرپرست اورژانس فوریتهای پزشکی در خصوص عملکرد برنامه کد ۷۲۴ بمناسبت هفته استروک

( ۱ )