اخبار کوتاه تصویری

حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در غرفه «وبدا» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران

حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در غرفه «وبدا» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران جدید گالری

حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در غرفه «وبدا» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران

ادامه مطلب