اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

بازدید از بیمارستان شهداء پارس آباد:

بازدید از بیمارستان شهداء پارس آباد:

تشکیل جلسه با تیم مدیران اجرایی بیمارستان و همچنین بازدید میدانی توسط تیم ارزیابی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت مشخص شدن نقاط ضعف و قوت و تعیین میزان آمادگی بیمارستان برای ارزیابی جامع توسط تیم ارزیابی وزارت بهداشت در جریان خردادماه

ادامه مطلب