اخبار - آرشیو

پنج هزار بیمار درایام تعطیلات سال نودر مراکز اورژانس استان ویزیت می شوند

پنج هزار بیمار درایام تعطیلات سال نودر مراکز اورژانس استان ویزیت می شوند

دکتر فتحی معاون درمان دانشگاه گفت: با توجه به حجم گسترده مسافرت هموطنان عزیز درایام تعطیلات نوروزی به استان اردبیل بر اساس آمار های موجود در حال حاضر روزانه بالغ بر پنج هزار بیمار در مراکز اورژانس بیمارستان های استان مورد پذیرش وویزیت قرار می گیرد.

ادامه مطلب