اخبار

بررسی پاسخگویی و آمادگی در بحران ها در حوزه تشخیص آزمایشگاهی دانشگاه

بررسی پاسخگویی و آمادگی در بحران ها در حوزه تشخیص آزمایشگاهی دانشگاه جدید

تمرین کشوری ارزیابی و مدیریت ریسک با موضوع طغیان ناشی از عوامل بیماری زای نوپدید و بازپدید با هدف بررسی پاسخگویی و آمادگی در بحران ها در حوزه تشخیص آزمایشگاهی دانشگاه در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب