اخبار

روز جهانی ایمنی مواد غذایی با شعار "برای حوادث ناشی از مواد غذایی ناسالم آماده شوید"

روز جهانی ایمنی مواد غذایی با شعار "برای حوادث ناشی از مواد غذایی ناسالم آماده شوید"

روز جهانی ایمنی غذا در ۷ ژوئن ۲۰۲۴ توجه را به حوادث ایمنی مواد غذایی جلب می کند. موضوع امسال بر اهمیت آمادگی برای حوادث ایمنی غذا، صرف نظر از اینکه چقدر خفیف یا شدید باشد، تأکید می کند.

ادامه مطلب