اخبار اصلی - آرشیو

جلسه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور ارزیابان وزارت بهداشت

جلسه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور ارزیابان وزارت بهداشت گالری

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور ارزیابان وزارت بهداشت برگزار شد

ادامه مطلب