اخبار دانشگاه - آرشیو

انتصاب دکتر محمد مهرتک و دکتر عمران خسروی بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان و موسسه آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر و سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال

انتصاب دکتر محمد مهرتک و دکتر عمران خسروی بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان و موسسه آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر و سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر محمد مهرتک دانشیار دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان و موسسه آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر و دکتر عمران خسروی بعنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال منصوب شدند.

ادامه مطلب